AAA Beef

Our high quality of beef comes from farm to dinner table. It's in our landscapes, in our cold climate and in our abundant grass fields and land. MYS provide high-quality AAA Sirloin steak and Sitriploin steaks right from Alberta, Canada. 

Place your order for Striploin or Sirloin

Place your order today!

Chất lượng cao của thịt bò chúng tôi đem lại đến  các bàn ăn tối. những chú bò trong trang trại được nuôi trong khí hậu lạnh, trên những cánh đồng cỏ và đất đai phong phú của chúng tôi. MYS đem đến thịt thăn bò và đầu bò chất lượng cao từ Alberta, Canada.

Đặt hàng ngay hôm nay!

Order Information

Thanks for your order!